RAYT

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: LABORATORIOS RAYT, S.A.U.

Domicili Social: C/ Garriga, 188-200 - 08912 Badalona (Barcelona)

Nº d’Id: A-60106382

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24160, Foli 1, Fulla Nº B-65263.

E-mail: info@rayt.com

Nombre del domini: www.rayt.com

De conformitat amb allò disposat ala LleiOrgànica15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, ila LSSICE34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, LABORATORIOS RAYT, S.A.U. en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 dela LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de LABORATORIOS RAYT, S.A.U. amb les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per LABORATORIOS RAYT, S.A.U. així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de LABORATORIOS RAYT, S.A.U. i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de LABORATORIOS RAYT, S.A.U.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a LABORATORIOS RAYT, S.A.U.
  4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

LABORATORIOS RAYT, S.A.U. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

LABORATORIOS RAYT, S.A.U. garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat ala LleiOrgànica15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: info@rayt.com
  2. Correu Postal: C/ Garriga, 188-200 - 08912 Badalona (Barcelona).
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@rayt.com

D’igual forma, LABORATORIOS RAYT, S.A.U. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

LABORATORIOS RAYT, S.A.U. utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de LABORATORIOS RAYT, S.A.U.. Els drets de Propietat Intel·lectual i     d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de LABORATORIOS RAYT, S.A.U., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per LABORATORIOS RAYT, S.A.U., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de LABORATORIOS RAYT, S.A.U. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. 

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de LABORATORIOS RAYT, S.A.U..

Els continguts proporcionats per LABORATORIOS RAYT, S.A.U. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de LABORATORIOS RAYT, S.A.U. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. LABORATORIOS RAYT, S.A.U. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se LABORATORIOS RAYT, S.A.U. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a LABORATORIOS RAYT, S.A.U., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

LABORATORIOS RAYT, S.A.U. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, LABORATORIOS RAYT, S.A.U. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. LABORATORIOS RAYT, S.A.U. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió enla Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

LABORATORIOS RAYT, S.A.U. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas LABORATORIOS RAYT, S.A.U., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o dela Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

LABORATORIOS RAYT, S.A.U. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. LABORATORIOS RAYT, S.A.U. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de LABORATORIOS RAYT, S.A.U. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.